IPT system s.r.o. - IPT system, sanace, sanace staveb

IPT system s.r.o.
Email: info@iptsystem.cz
Mobil: Michal Řehulka 777 251 522 prodej, technická podpora
Web: www.iptsystem.cz
Dotazy: Vyplňte formulář, zavoláme zpět.

Postup při provádění vodorovných konstrukcí

1. Příprava podkladu

Po odstranění stávajících podlahových konstrukcí zpravidla na kótu -0,250-0,300 od ± 0,000 daných prostor se provede vyrovnání podkladu, nejlépe štěrkem frakce 8/16. Štěrkový podsyp se vyrovná na rovinnost ± 10 mm na 1 m délky a zhutní se na min. 0,20 MPa.

V případě jílovitých zemin a nebo jiných méně vhodných podkladů se doporučuje pod štěrk použít geotextílii o gramáži cca 300 g/m2.

img

2. Zhotovení výdechových a nádechových otvorů

Pro správnou funkci dutinových podlah je nezbytné zajistit nepřetržitou výměnu vzduchu po celou dobu životnosti konstrukce. Pro tyto účely je velmi vhodné využít některý ze stávajících nevyužívaných komínových průduchů, nasávání se většinou provádí pomocí otvorů v obvodových zdech objektu. Pokud nelze využít komínový průduch, je třeba řešit cirkulaci vzduchu v podlahové dutině pomocí vhodné volby nádechových a výdechových otvorů. V tomto případě je potřeba využít rozdílné výškové kóty nádechového a výdechového otvoru, případně volit otvory s ohledem na orientaci objektu vůči světovým stranám (osluněná-neosluněná strana objektu), příp. na základě lokálních geografických podmínkek v okolí objektu (návětrná-závětrná strana apod.).

img
img

3. Montáž IPT desek

Desky se pokládají na připravené podloží k sobě na sraz. Před samotnou pokládkou je vhodné si nejprve rozvrhnout způsob kladení desek, aby bylo minimalizováno množství odpadu. Desky lze libovolně řezat a docílit tak vyplnění i zdánlivě členitých půdorysů. Horní okraje IPT tvarovek se spojují pomocí sešívacích kleští. Tím je docíleno rychlé stabilizace desek před vlastní betonáží. Detail ukončení IPT profilů u zdiva je možno řešit několika způsoby v závislosti na stupni vlhkostního namáhaní a dalších požadavcích stavby.

img

4. Betonáž desek

Betonáž IPT desek se doporučuje provádět ve dvou fázích. V první fázi se vybetonují desky do úrovně jejich horních lemů (20 – 30 mm na horní plochu desek), čímž dojde ke stabilizaci systému a zároveň je vytvořena pochůzná vrstva pro provádění dalších konstrukcí podlah. Pokud bude takto vytvořená konstrukce ve větší míře zatěžována provozem z jiných pokračujících stavební prací, doporučujeme do této vrstvy vložit výztužnou KARI síť (100/100/4).

img

5. Provádění vrchních podlahových vrstev

V závislosti na projektové se dále provádějí vrchní skladby podlah – tepelná izolace, separační vrstva, vrchní betonová mazanina, nášlapná vrstva.


Postup při provádění svislých konstrukcí

1. Úprava terénu kolem objektu

Nejprve je zapotřebí odkopat líc základového zdiva, u podsklepené části objektu až na 200 až 300 mm pod úroveň 1.PP. Poté se provede očištění líce zdiva včetně vysprávky nerovností, přičemž vyčnívající kameny mohou být odseknuty. Dosažená rovinnost by měla být ±50 mm na 1 bm.

2. Zhotovení nádechových a výdechových otvorů

Před montáží IPT desek je potřeba zhotovit nádechové a výdechové otvory k zajištění nepřetržité výměny vzduchu v budoucí dutině. Nádechová a výdechové otvory jsou proto voleny na různých stranách fasády, popř. na straně stejné, avšak v rozdílných výškách. Návrh odvětracích otvorů je klíčový pro správnou funkčnost systému, proto jej doporučujeme zkonzultovat s odborníkem. Leckdy lze využít i jiné účinnější způsoby odvětrání v závislosti na okolnostech té které stavby.

3. Příprava podkladu a montáž ukončující lišty

Před vlastní montáží ukončující lišty IPT je třeba připravit podklad. Ukončující lišta se kotví přibližně 10 cm pod úrovní terénu. Před osazením lišty je třeba povrch zdiva vyrovnat vápenocementovou maltou v páse o šířce přibližně 100 mm a líc zdiva odizolovat minerální stěrkovou izolací. Ukončující lišta se kotví pomocí hmoždinek s podložkou přibližně po 5 – 10 cm v závislosti na stavu a nosnosti zdiva. Závěrem se ukončující lišta překryje minerální stěrkovou izolací, která se vyvede až nad úroveň terénu.

4. Montáž IPT desek

IPT desky se kotví horním lemem na připravenou ukončující lištu. Horní lem desky se spojí s ukončující lištou pomocí průmyslové sešívačky. Spojování sešívačkou se provádí cca po 3 – 5 cm. Stejným způsobem se provádí spojování IPT desek navzájem. V případě větších hloubek výkopů, kdy jsou IPT desky montovány ve více řadách nad sebou, je nutno desky kotvit, např. pomocí talířových hmoždinek. Po „sešití“ IPT desek je třeba okraje provařit horkovzdušnou pistolí při teplotě cca 280 °C. Stejným způsobem je třeba svařit spoj desky a ukončující lišty.

Tento montážní postup slouží jako obecný návod. V případě Vašich potřeb nabízíme bezplatnou konzultaci montážního postupu pro Vaši stavbu.

TOPWEBY - webhosting, domény, tvorba www